Θεωρία και πράξη της διδακτικής του θεάτρου στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση (TS144)

tsiaras asterios

Περιγραφή

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ:34ΥΕ089  • ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ (ECTS): 5 • ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ/ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟ: Υποχρεωτικό Μάθημα • ΕΞΑΜΗΝΟ: Εαρινο Εξάμηνο (Β) • ΔΙΔΑΣΚΩΝ: Αστέριος Τσιάρας, Αναπληρωτής Καθηγητής • ΜΕΘΟΔΟΙ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ: Χρήση της ψηφιακής τεχνολογίας, διάλογος, διάλεξη, βιωματικά θεατρικά εργαστήρια • ΕΞΕΤΑΣΗ : Γραπτή εξέταση – Βιωματικά εργαστήρια • ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ: Ελληνική • ΣΚΟΠΟΣ: Ο σκοπός του μαθήματος είναι να εισάγει τους φοιτητές/τριες στις βασικές έννοιες και τις τεχνικές της διδασκαλίας της Θεατρικής Αγωγής στην εκπαίδευση. Μέσα από τη διδακτική του μαθήματος αναμένεται να επιτευχθεί η κατανόηση του περιεχομένου, της δομής και της σκοποθετικής του μαθήματος της Θεατρικής Αγωγής στην πρωτοβάθμια και στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στην κατανόηση της στοχοθεσίας, της μεθοδολογίας και των τεχνικών της διδακτικής του θεάτρου στις διάφορες βαθμίδες της εκπαίδευσης. • ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: -Η διδακτική της Θεατρικής Αγωγής στο Νηπιαγωγείο: Μαθησιακοί στόχοι, αναμενόμενα απο

Περισσότερα  
Συμπληρωματικά Στοιχεία:
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ  Γιάνναρης, Γ. (1995) Θεατρική αγωγή και παιχνίδι, Γρηγόρης, Αθήνα. Γραμματάς, Θ. (1998) Διδακτική του θεάτρου, Τυπωθήτω, Αθήνα. Κατσάρας, Μ. (2005) Η δραματική τέχνη στο σχολείο: Το θεατρικό παιχνίδι στην πράξη, Παρασκήνιο, Αθήνα. Κοντογιάννη, Α. (1998) Το βιβλίο της δραματοποίησης, Ελληνικά Γράμματα, Αθήνα. Κοντογιάννη, Α.(1999) Η δραματοποίηση για παιδιά, Ελληνικά Γράμματα, Αθήνα. Κουρετζής, Λ. (1991) Το θεατρικό παιχνίδι, Καστανιώτης, Αθήνα. Μουγιακάκος, Π. (2006) Θεατρική αγωγή: Ε΄ και ΣΤ΄Δημοτικού, ΟΕΒΔ, Αθήνα. Σέξτου, Π (1998) Το βιβλίο του παιδαγωγού – εμψυχωτή: Μέθοδοι – Εφαρμογές – Ιδέες, Καστανιώτης, Αθήνα.  Τσιάρας, Α. (2007) Η θεατρική αγωγή στο Δημοτικό σχολείο: Μια ψυχοκοινωνιολογική προσέγγιση, Παπαζήσης, Αθήνα. Τσιάρας, Α. (2004) Το θεατρικό παιχνίδι στο Δημοτικό σχολείο, Παπούλιας, Αθήνα. ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΗ Bouzoukis, C. E. (2011) Encouraging your child’s imagination: a guide and stories for play acting, Rowman & Littlefield, Lanham. Day, A. (2011) Drama sessions for primary schools and drama clubs, Routledge, New York. Jackson, A. (2007) Theatre, education and the making of meanings: art or instrument? Palgrave Macmillan, New York. Leenhardt, P. (1973) L'enfant et l'expression dramatique, Tournai, Casterman. Nicholson, H. (2009) Theatre & education, Palgrave Macmillan, New York. Nicholson, H. (2011) Theatre, education and performance, Palgrave Macmillan, New York. Nyberg, J. (1994) Just pretend: creating dramatic play centers with young children, Good Year Books, Glenview, IL. Rainer, J. & Lewis, M. (2011) Drama at the heart of the secondary school: projects to promote authentic learning, Routledge, New York. Ryngaert, J. P. (1998) Le jeu dramatique en milieu scolaire, Paris De Boeck Univ. Young, J. (2007) 100 ideas for teaching drama, Continuum, New York.

Ημερολόγιο