Παιδαγωγική του Θεάτρου IΙI: Η Αναπτυξιακή Διάσταση της Διδακτικής του Θεάτρου στην Εκπαίδευση (TS146)

tsiaras asterios

Περιγραφή

• ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: 34ΕX034 • ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ (ECTS): 4 • ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ/ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟ: Υποχρεωτικής επιλογής Μάθημα • ΕΞΑΜΗΝΟ: Χειμερινό (Γ΄) • ΔΙΔΑΣΚΩΝ: Αστέριος Τσιάρας, Αναπληρωτής Καθηγητής • ΜΕΘΟΔΟΙ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ: Χρήση της ψηφιακής τεχνολογίας, διάλογος, διάλεξη, βιωματικά θεατρικά εργαστήρια • ΕΞΕΤΑΣΗ : Γραπτή εξέταση • ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ: Ελληνική • ΣΚΟΠΟΣ: Ο σκοπός του μαθήματος είναι να εισάγει τους μαθητές στις βασικές έννοιες της συμβολής του θεάτρου στην ολόπλευρη ανάπτυξη του παιδιού. Μέσα από την διδασκαλία του μαθήματος ο φοιτητής θα κατανοήσει το περιεχόμενο, τη δομή και το στόχο της χρήσης του θεάτρου ως μέσου επίλυσης των διαπροσωπικών συγκρούσεων, βελτίωσης της διαπροσωπικής επικοινωνίας και των διαπροσωπικών σχέσεων στα παιδιά της σχολικής και εφηβικής ηλικίας. • ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: -Η καλλιέργεια της διαπροσωπικής επικοινωνίας, στα παιδιά της σχολικής και εφηβικής ηλικίας, μέσω του θεάτρου: Η βελτίωση της λεκτικής και μη λεκτικής επικοινωνίας των παιδιών μέσω του θεάτρου -

Περισσότερα  
Συμπληρωματικά Στοιχεία:
ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ  Cohen, D. N., Stern, V. and Balavan, N. (1991) Παρατηρώντας και καταγράφοντας τη συμπεριφορά των παιδιών, Gutenberg, Αθήνα.  Σέξτου, Π. (2007) Πρακτικές εφαρμογές θεάτρου στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση : Διαπολιτισμική εκπαίδευση, μουσειακή εκπαίδευση, αγωγή υγείας, περιβαλλοντική εκπαίδευση, γλώσσα και λογοτεχνία, Καστανιώτης, Αθήνα.  Κοντογιάννη, Α. (2000) Το αυτοσχέδιο θέατρο στο σχολείο, Ελληνικά Γράμματα, Αθήνα.  Κοντογιάννη, Α. (2008) Μαύρη αγελάδα - άσπρη αγελάδα: Δραματική τέχνη στην εκπαίδευση και διαπολιτισμικότητα, Τόπος, Αθήνα. ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΗ  Bee, H. (1992) Τhe developing child, New York: Carper Collins.  Beebe, S. A., Redmond, M. & Geerinck, T. (2004) Interpersonal communication: relating to others, Toronto: Pearson.  Collins, S. D. & O'Rourke, J. S. (2009) Interpersonal communication: listening and responding, Mason, OH: South-Western Cengage Learning.  Dainton, M. & Zelley, E. D. (2011) Applying communication theory for professional life: a practical introduction, Thousand Oaks, Calif: SAGE Publications.  Goodman, J. E. & Monaghan, L. F. (2006) A cultural approach to interpersonal communication: essential readings, Oxford: Blackwell.  Greene, J. O. and Burleson, B. R. (2003) Handbook of communication and social interaction skills, Mahwah, N.J.: L. Erlbaum Associates.  Griffin, E. A. (2009) A first look at communication theory, Boston: McGraw-Hill Higher Education.  Hargie, O. and Dickson, D. (2004) Skilled interpersonal communication: research, theory, and practice, London: Routledge  Whiting B. B. and Edwards, C. P. (1998) Children of different worlds: The formation of social behaviour, Harvard: Harvard University Press.

Ημερολόγιο