Ο ρόλος του φωτός στις παραστατικές τέχνες: αισθητική αποτίμηση και πρακτικές εφαρμογές. (TS399)

antonia mertyri

Περιγραφή

Αντικείμενο του μαθήματος είναι η προσέγγιση και η κριτική ανάλυση μιας σειράς ζητημάτων που αφορούν τη διαχείριση και τη λειτουργία του φωτός ως διαμορφωτικού - εκφραστικού παράγοντα στις εικαστικές και εν γένει στις παραστατικές τέχνες.  Ιδιαίτερα αποσκοπεί να αναδείξει τη σημασία της σχέσης μεταξύ φωτός και σκιάς για τη δημιουργία πλαστικών εντυπώσεων τέτοιων ώστε να τεκμηριώνουν έστω και φαινομενικά, την κάθε μεταδιδόμενη απ’ τον περιβάλλοντα κόσμο οπτική πληροφορία, όσο και των προϋποθέσεων εκείνων οι οποίες συνεισφέρουν στην παράσταση (νοητική διαδικασία πρόσληψης) του ορατού, την ανάπλαση των συστατικών του στοιχείων και τη συνεπόμενη βέβαια, παραγωγή ερεθισμάτων, με τρόπο ανάλογο των φυσικών (ηλιακών) ανακλάσεων στις μορφές και τα αντικείμενα του εμπειρικού μας πεδίου.

Ημερολόγιο