Μαθημα 27/1/22
- Τετάρτη 26 Ιανουαρίου 2022 - 10:21 μ.μ. -

Στο πλαίσιο του μαθήματος της 27/1/22 θα γίνει διαδικτυακή συνάντηση στον παρακάτω σύνδεσμο λόγω καιρικών συνθηκών:

 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3adf09c9434fa04db78ba7a7c5a2b5788c%40thread.tacv2/1643228166058?context=%7b%22Tid%22%3a%22cb62fe3a-db7b-42ce-8c4e-d2a2af74d141%22%2c%22Oid%22%3a%227859aea2-75fa-4ea3-8034-b1ebdc36f1e1%22%7d

 

Ευχαριστώ,

Μαρίνα Κοτζαμάνη