ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΑ
- Τρίτη, 11 Ιανουαρίου 2022 -

Αγαπητές/οι φοιτήτριες/ες,

 

Λόγω ασθένειάς μου με covid, το μάθημα αύριο και μόνο για αύριο θα διεξαχθεί διαδικτυακά.  Παραθέτω τον σύνδεσμο:

 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3adf09c9434fa04db78ba7a7c5a2b5788c%40thread.tacv2/1641930551888?context=%7b%22Tid%22%3a%22cb62fe3a-db7b-42ce-8c4e-d2a2af74d141%22%2c%22Oid%22%3a%227859aea2-75fa-4ea3-8034-b1ebdc36f1e1%22%7d

 

Συυνδεόμαστε κανονικά την προγραμματισμένη ώρα του μαθήματος, 6-9 μ.μ.

 

Σας ευχαριστώ,

Μαρίνα Κοτζαμάνη